بسیاری از پژوهش‌های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی به مباحثی چون رضایت کاربران از خدمات کتابخانه‌ها می پردازند و برای سهولت اندازه گیری، تعریف‌های عملیاتی از رضایت و کاربر …

بسیاری از پژوهش‌های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی به مباحثی چون رضایت کاربران از خدمات کتابخانه‌ها می پردازند و برای سهولت اندازه گیری، تعریف‌های عملیاتی از رضایت و کاربر می دهند.

بسیاری از این تعریف‌های عملیاتی، قالب‌هایی هستند توخالی که فقط به جور کردن تکه های پازل تحقیق و البته آموزش نحوه این پازل سازی می آیند و ارزش حل مسئله ندارند. پژوهشگر این نوع پژوهش بی آنکه بداند و بفهمد رضایت چیست، چه لایه‌های پیچیده ای از این مفهوم می تواند درجاتی از رضایت را ایجاد کند، رضایت کاربرانی را اندازه می گیرد که حقیقتا آنان را نمی‌شناسد و با پیچیدگی‌های شناختی شان بیگانه است. این فرایند، نه ما را به حقیقت نزدیک می کنند و نه دانشی به دانش ما می افزاید.

ایشان معتقدند که باید از هستی شناسی به معرفت شناسی رسید. یعنی نخست باید دانست واقعیت چیست و آن‌گاه درباره چند و چونش بحث و تحقیق کرد. پرسش های معرفت شناسی ما درباره پدیدارهای مورد بررسی، به پاسخ های هستی شناسانه بستگی دارد که ما به سوالاتمان درباره ماهیت وجود و واقعیت می‌دهیم.

http://medlibtums.blogfa.com