تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز

چینی ها یک ضرب المثل قدیمی دارند که معادل فارسی آن می شود؛ «تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز» مصداق بارز این ضرب المثل می تواند آقای وانگ باشد.
او یک گربه …

چینی ها یک ضرب المثل قدیمی دارند که معادل فارسی آن می شود؛ «تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز» مصداق بارز این ضرب المثل می تواند آقای وانگ باشد.

او یک گربه پیر بی خانمان را دو ماه پیش نزد خود آورد و از او نگهداری کرد. اخیراً همین گربه یک جایزه ۳۲۷۱ یوانی را در یک بخت آزمایی برای او به ارمغان آ ورده است.

وانگ برای خرید بلیت رفته و گربه اش را نیز همراه خود برده بود. هنگامی که متصدی فروش می خواست شماره مورد نظر را وارد کامپیوتر کند گربه از میان دستان وانگ روی کیبورد پرید و چند کلید را با پاهایش فشار داد.وانگ ناراحت از اینکه گربه اش پولی را که بابت بلیت بخت آزمایی پرداخته بود، هدر داده است ناگهان در کمال حیرت، دریافت گربه شماره های برنده بخت آزمایی را تصادفاً انتخاب کرده است.

http://www.shad۲۳.blogfa.com/cat-۳۲.aspx