اسامی روزهای ماهها در ایران قدیم

در ایران باستان هر روز که با اسم ماه یکی می شد، جشن بر پا می کردند ، اما از همه جشنها مهمتر فروردین گاه و مهرگان بود.
▪ روز اول : اورمزد روز
▪ روز دوم : بهمن روز
▪ روز سوم :اردی بهشت روز …

در ایران باستان هر روز که با اسم ماه یکی می شد، جشن بر پا می کردند ، اما از همه جشنها مهمتر فروردین گاه و مهرگان بود.

روز اول :

اورمزد روز

روز دوم :

بهمن روز

روز سوم :

اردی بهشت روز

روز چهارم :

شهریور روز_شهریورگان

روز پنجم :

سپندار_اسفندگان

روز ششم :

خرداد روز_خردادگان

روز هفتم :

امرداد روز_امردادگان

روز هشتم :

دیباروز

روز نهم :

آذرروز_آذرگان

روز دهم :

آبان روز_آبان گان

روز یازدهم :

خورروز

روز دوازدهم :

ماه روز

روز سیزدهم :

تیرروز_تیرگان

روز چهاردهم :

گوش روز

روز پانزدهم :

دیباروز

روز شانزدهم :

مهرروز_جشن مهرگان

روز هفدهم :

روشن روز

روز هیجدهم :

روشن روز

روز نوزدهم :

فروردین روز

روز بیستم :

بهرام روز

روز بیست و یکم :

رام روز

روز بیست و دوم :

بادروز

روز بیست و سوم :

دیب دین روز

روز بیست وچهارم :

دین روز_یگان

روز بیست و پنجم :

اردروز

روز بیست و ششم :

اشتادروز

روز بیست و هفتم :

آسمان روز

روز بیست و هشتم :

دامپاد روز

روز بیست و نهم :

باراسپندروز

روز سی ام :

امیزان روز