تأثیر ماری جوانا بر مغز

تحقیقات یک گروه پژوهشی در امریکا نشان می‌دهد ماری جوانا در رشد سلول‌های مغزی تأثیر داشته و در کاهش ترس و ناامیدی مؤثر است. یک ترکیب شیمیایی که مشابه ماده اصلی ماری جوانا است …

تحقیقات یک گروه پژوهشی در امریکا نشان می‌دهد ماری جوانا در رشد سلول‌های مغزی تأثیر داشته و در کاهش ترس و ناامیدی مؤثر است. یک ترکیب شیمیایی که مشابه ماده اصلی ماری جوانا است بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد این ماده رشد سلول‌های جدید را در مغز موجب می‌شود. بنا بر این تحقیق ماری جوانا یا مشتقات آن می‌تواند تأثیر منفی بر مغز داشته باشد.

در مهره داران سلو‌ل‌های عصبی دربخش هیپوکامپوس تولید می‌شوند .این بخش در مغز به یادگیری فکر کردن و احساس‌هایی نظیر ترس و ناامیدی مربوط می‌شود.

در حالی که ماری جوانا تأثیر مثبتی در این ناحیه از مغز دارد، مواد دیگری نظیر الکل نیکوتین یا کوکائین باعث متوقف شدن رشد این سلول‌ها می شود. هنوز معلوم نیست که ماری جوانا تأثیرات مثبتی را که در مورد موش ها داشته در مورد انسان نیز داشته باشد