در کودک شما از بدو تولد یک سری علایم رشد دیده میشود در اینجا سعی کرده ایم به یکسری از شاخصهای معمول رشد در ماه اول اشاره ای داشته باشیم.
● رشد عقلی و ذهنی
▪ ماه اول
ـ تقریبا از هر …

در کودک شما از بدو تولد یک سری علایم رشد دیده میشود در اینجا سعی کرده ایم به یکسری از شاخصهای معمول رشد در ماه اول اشاره ای داشته باشیم.

رشد عقلی و ذهنی

ماه اول

ـ تقریبا از هر ده ساعت یک ساعت هوشیار است.

ـ در اکثر اوقات بیداری نگاه و حالت چهره اش سرد و غیر مستقیم است.

ـ به منظور جلب کمک گریه میکند.

ـ با دیدن چهره یا در آغوش گرفتن آرام میشود.

رشد اجتماعی

ـ در پاسخ به لبخند مادر خیره نگاه میکند.

ـ زمانی که او را در آغوش میگیرند به شخص میچسبد.

ـ به صدا ها واکنش نشان میدهد.

ـ با نگاه کردن به صورت اشخاص احساس آرامش میکند.

رشد جسمی

ـ حرکات دست و پا و بازوی او هنوز غیر ارادی است.

ـ در روز سه چهار مرتبه اجابت مزاج میکند.

ـ در هنگام بازی با دست و پا به بیرون ضربه میزند.

ـ و اگر کمکش کنید میتواند از پشت به پهلو غلت بزند.

ـ سر و پشتش را در حالت نشسته در یک راستا نگه میدارد.

رشد حسی حرکتی

ـ از گوشه چشم اشیا و یا نور را زیر نظر میگیرد.

ـ جغجغه یا دیگر اشیا را با مشتهای باز میگیرد ولی بلافاصله آنها را میاندازد.

ـ به اشیا خیره میشود ولی آنها را نمیگیرد.