ازفضلا وکاتبان وخوشنویسان سده یازدهم وربع اول سده دوازدهم هجری قمری است. ایام تحصیلات عالی خویش را در فقه وفلسفه وکلام در اصفهان به پایان رسانید. موطن و زادگاه او روستای القور …

ازفضلا وکاتبان وخوشنویسان سده یازدهم وربع اول سده دوازدهم هجری قمری است. ایام تحصیلات عالی خویش را در فقه وفلسفه وکلام در اصفهان به پایان رسانید. موطن و زادگاه او روستای القور جز حوزه استحفاظی فعلی بیرجند بوده است دو نمونه از خط وی به شرح زیر موجود است:

۱) شرح اشارت خواجه نصیرالدین توسی که بر کتاب ابوعلی سینا نوشته شده و محمد قاسم نسخه ای از آن در دهم ذی القعده سال ۱۰۹۳ ه.ق در روستای بیدآباد اصفهان به خط نستعلیق تحریر کرده است، این نسخه به شماره ۳۹۲۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

۲) کتاب اربعین شیخ بهایی که محمد قاسم در ۱۷ رجب سال ۱۱۱۹ نسخه ای از آن را کتابت کرده این نسخه در مدرسه علمیه زهان موجود می باشد. نمونه ای از خط زیبای محمد علی زهانی قاینی خوشنویس ودانشمند معاصر سلطان ابراهیم بیک واز فضلای سده دوازده که به سال ۱۱۵۲ یادداشت بسیار زیبایی برعنوان کتاب اربعین شیخ بهایی که توسط محمد قاسم تحریر شده نوشته شده است.

محمد زمان قاینی دانشمندی لایق وفاضلی شائق واز کاتبان سده یازدهم هجری قمری است که یک نمونه ازخط و انشای زیبای عالی او با نام صحیفه سجادیه در ۲۵۵ صفحه ۱۴ سطری به ابعاد ۱۷.۵ ×۱۰ با خط زیبایی تحریر کرده و درعنوان کتاب اظهار داشته نسخه رابرای شخص بزرگوار محمدقاسم بن محمد اسماعیل تحریر نموده است. این نسخه نفیس وارزشمند که با حواشی فاضلانه ای با همان خط محمد زمان توام است در کتابخانه مدرسه علمیه زهان از توابع قاین موجود است. عناوین وسرفصلها با رنگ آبی ومشکی و ... بوده وبه گونهای تحسین برانگیز تذهیب گردیده است. در آخر این نسخه تاریخ تولد هایی به سال ۱۲۷۸ و۱۲۷۹ وحواشی دیگر که بعداً نوشته شده دیده می شود.

امید اخوندی