● شرایط نگهداری مواد غذایی در خارج از یخچال
▪ جوش شیرین ، دو سال ، در محل خشک و در بسته قرار داده شود .
▪ بیکینگ پودر ، ۱۸ ماه یا تاریخ ذکر شده بسته بندی ، در محل خشک و در بسته قرار داده …

شرایط نگهداری مواد غذایی در خارج از یخچال

جوش شیرین ، دو سال ، در محل خشک و در بسته قرار داده شود .

بیکینگ پودر ، ۱۸ ماه یا تاریخ ذکر شده بسته بندی ، در محل خشک و در بسته قرار داده شود .

قهوه در بسته ، دو سال و قهوه در باز ، سه هفته

نسکافه ( قهوه فوری ) ، دو ماه

آرد گندم ، شش تا هشت ماه

عسل یک سال ، در ظرفی با درب محکم قرار دهید ، در صورت رسوب مواد ، آن را در آب گرم قرار داده تا دوباره حل شود .

ژلاتین ، هجده ماه

مربا یک سال ، پس از باز کردن درب ظرف آن را در یخچال نگهداری کنید .

سس مایونز ، در صورتی که در ظرف باز نشده باشد ، حداکثر دو تا سه هفته و پس از باز کردن فوراْ باید استفاده شود و باید آن را در یخچال نگهداری کرد.

ماکارونی ، دو سال