آیا می دانید كدام حیوان ، بیشترین طول عمر را دارد ؟
آیا میدانید طول عمر انواع حیوانات با هم متفاوت است ؟
آیا دلتان می خواهد كه با طول عمر بعضی از آنها آشنا شوید ؟
جدول زیر را ببینید …

آیا می دانید كدام حیوان ، بیشترین طول عمر را دارد ؟

آیا میدانید طول عمر انواع حیوانات با هم متفاوت است ؟

آیا دلتان می خواهد كه با طول عمر بعضی از آنها آشنا شوید ؟

جدول زیر را ببینید تا جواب سوالهای فوق را ببینید .