۳۱ خرداد ـ ۲۱ ژوئن ـ استقراض پول برای راه اندازی روزنامه اطلاعات

۳۱ خرداد ۱۳۰۵ درمحافل تهران صحبت از این بود كه عباس مسعودی مدیر مركز اطلاعات ( نخستین خبرگزاری غیر دولتی ایران) سرگرم استقراض است تا بزودی روزنامه ای به همین نام (اطلاعات) منتشر …

۳۱ خرداد ۱۳۰۵ درمحافل تهران صحبت از این بود كه عباس مسعودی مدیر مركز اطلاعات ( نخستین خبرگزاری غیر دولتی ایران) سرگرم استقراض است تا بزودی روزنامه ای به همین نام (اطلاعات) منتشر كند.

نخستین شماره روزنامه اطلاعات ۱۹ تیرماه ۱۳۰۵ انتشار یافت. این روزنامه و موسسات ضمیمه اش در تابستان ۱۳۵۸ مصادره شده است. عباس مسعودی در خرداد ۱۳۵۳ درگذشت و پیش از فوت، مدیریت روزنامه اطلاعات را به پسرش فرهاد که اینک در انگلستان زندگی می کند واگذار کرده و پسر دومش بهرام را به معاونت وی برگماشته بود. پس از انقلاب، با تلاش بهرام بود که موسسه اطلاعات موفق شد بکار ادامه دهد. تا زمان مصادره، بهرام مدیر انتخابی کارکنان موسسه اطلاعات بود.