۳۱ اردیبهشت ـ ۲۱ می ـ زادروز هارولد رابینز

«هارولد رابینز» نویسنده ای كه حقایق مكشوفه خود را به صورت داستان می نوشت ۲۱ ماه مه ۱۹۱۶ به دنیا آمد. داستان های معروف وی که ۸۱ سال عمر کرد عبارتند از: هرگز با غریبه دوست نشو، خانه …

«هارولد رابینز» نویسنده ای كه حقایق مكشوفه خود را به صورت داستان می نوشت ۲۱ ماه مه ۱۹۱۶ به دنیا آمد. داستان های معروف وی که ۸۱ سال عمر کرد عبارتند از: هرگز با غریبه دوست نشو، خانه شماره ۷۹ خیابان پارک، بانوی تنها، کافی نیست، تایکون (توانگر) و ....

رابینز تنها رویدادهایی را خود تجربه کرده بود و یا شاهد عینی آنها بود به صورت داستان می نوشت و لذا بر دل می نشستند و پند می آموختند.