ویتامین E و اثرات آن بر روی سیستم ایمنی طیور

۱- نقش تنظیم کننده روی عملکرد لکوسیت ها
۲- تنظیم ترشح پیام آوران ثانویه در سلول های دفاعی
۳- افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ها
۴- اندام لنفی ، مهمترین اندام هدف این عنصر است
۵- ۱۰۰lu/kgجیره …

۱- نقش تنظیم کننده روی عملکرد لکوسیت ها

۲- تنظیم ترشح پیام آوران ثانویه در سلول های دفاعی

۳- افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ها

۴- اندام لنفی ، مهمترین اندام هدف این عنصر است

۵- ۱۰۰lu/kgجیره سبب افزایش ایمنی علیه کوکسیدیوز می گردد.

۵- lu/kg ۶۵ سبب افزایش تکثیر لنفوسیت ها در مرغان تخمگذاری که در معرض استرس حرارتی می باشند می گردد.

۷- تفاوت های ژنتیکی در پاسخ به ویتامین E در افزایش ایمنی وجود دارد.

۸- اثرات ویتامین E در افزایش ایمنی بدن در سنین اولیه پررنگ تر می باشد.