آب از دستش نمی چکه!
□□□
آب از سر چشمه گله!
□□□
آب از آب تکان نمی خوره!
□□□
آب از سرش گذشته!
□□□
آب پاکی روی دستش ریخت!
□□□
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم!
□□□
آب را گل آلود می کنه که …

آب از دستش نمی چکه!

□□□

آب از سر چشمه گله!

□□□

آب از آب تکان نمی خوره!

□□□

آب از سرش گذشته!

□□□

آب پاکی روی دستش ریخت!

□□□

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم!

□□□

آب را گل آلود می کنه که ماهی بگیره!

□□□

آب زیر پوستش افتاده!

□□□

آب که یه جا بمونه، می گنده.

□□□

آبکش و نگاه کن که به کفگیر می گه تو سه سوراخ داری!

□□□

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی!

□□□

آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا می خونه!

□□□

آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه!

□□□

آبی از او گرم نمی شه!

□□□

آتش که گرفت، خشک و تر می سوزد!

□□□

آخر شاه منشی، کاه کشی است!

□□□

آدم با کسی که علی گفت، عمر نمی گه!

□□□

آدم خوش معامله، شریک مال مردمه!