فرانسیس بیکن

فضیلت توانگری میانه روی است و فضیلت تیره روزی بردباری و شکیبایی که خود در اخلاقیات فضیلتی قهرمانانه است.
□□□
بسیاری از کتاب ها را فقط باید چشید، بعضی را باید بلعید و تنها معدودی …

فضیلت توانگری میانه روی است و فضیلت تیره روزی بردباری و شکیبایی که خود در اخلاقیات فضیلتی قهرمانانه است.

□□□

بسیاری از کتاب ها را فقط باید چشید، بعضی را باید بلعید و تنها معدودی را باید جوید و هضم کرد.

□□□

زیاده روی در مطالعه خود تن پروری است.

□□□

شرارت از رفاه سر بر می آورد و نیکی از سختی و گرفتاری.

□□□

زمانمندی بهره وری بهینه از زمان است.

□□□

فضیلت توانگری میانه روی است و فضیلت تیره روزی بردباری و شکیبایی که خود در اخلاقیات فضیلتی قهرمانانه است.

□□□

بسیاری از کتاب ها را فقط باید چشید، بعضی را باید بلعید و تنها معدودی را باید جوید و هضم کرد.

□□□

زیاده روی در مطالعه خود تن پروری است.

□□□

زمانمندی بهره وری بهینه از زمان است.

□□□