نور

فلاسفه ی یونان اعتقاد داشتند همانگونه كه چوب دستی یك نا بینا به مانعی برخورد می كند و آنرا برای وی مشخص می كند، پرتوهای نور نیز از چشم خارج شده به اجسام برخورد می كنند و با بازگشت …

فلاسفه ی یونان اعتقاد داشتند همانگونه كه چوب دستی یك نا بینا به مانعی برخورد می كند و آنرا برای وی مشخص می كند، پرتوهای نور نیز از چشم خارج شده به اجسام برخورد می كنند و با بازگشت به چشم آنها را نمایان می سازد. اما نظریه دیگری نیز در مورد حركت و منشاء آن وجود داشت. برخی اعتقاد داشتند نور از اجسام فروزان منتشر می شود و به چشم می رسد افلاطون از خمیدگی ظاهری اجسام در خالیكه كه بخشی از آن در آب فرو رفته، سخن گفته است.

اقلیدس انتشار مستقیم نور و قانون بازتابش آن را بیان كرده است. ارشمیدس از خواص آینه ها سخن گفته است. هرون نیز به تشریح خواص آینه ها پرداخته و مسایلی راجع به ساختن آینه ها با خواص معین را بیان كرده است. وی حتی طرز ساختن آینه هایی را كه بوسیله آن شخص بتواند پشت سر خود را ببیند، و یا وارونه دیده شود ارایه كرده است. همچنین هرون به تشریح این امر پرداخته كه نور كوتاهترین مسیر بین دو نفطه را می پیماید. بطلمیوس شكست نور را مورد بررسی قرار داد و به اندازه گیری زاویه تابش و باز تابش همت گماشت.