محاسبات روشنایی تعیین میزان روشنایی

▪ ۲۰ تا ۳۰ وات بر متر مربع برای مسکونی
▪ ۱۰ تا ۱۵ وات بر متر مربع برای زیرزمین – انباری
▪ تا ۱۰ وات بر متر مربع برای حیاط
مقادیر فوق برای استفاده از لامپهای رشته دار معتبر هستند و …

۲۰ تا ۳۰ وات بر متر مربع برای مسکونی

۱۰ تا ۱۵ وات بر متر مربع برای زیرزمین – انباری

تا ۱۰ وات بر متر مربع برای حیاط

مقادیر فوق برای استفاده از لامپهای رشته دار معتبر هستند و در مورد لامپهای فلور سنت بعلت راندمان نوری بالا تر ۲۵/۰ مقادیر بالا کافیست. تعداد انشعابهای رو شنایی برای هر۵۰ متر مربع بنا یک انشعاب رو شنایی بکار می رود. در اتاقهای نشیمن و غذا خوری معمولا" از لوستر استفاده می شود که لو سترها در مرکز اتاق و بقیه چراغها را طوری قرار می دهند که نور یکنواختی بدست آید. در مواردیکه اتاق یک درب داشته باشد کلید را نزدیک درب و در صورتیکه دو درب داشته باشد ، از دو کلید نزدیک دو درب استفاده می شود . در راه پله ها و راه روها از کلید تبدیل استفاده می کنند. کلید را در ۱۱۰ سانتیمتری از کف تمام شده نصب می کنند.

کلید باید طوری نصب گرددکه با باز کردن درب در دسترس بوده و بدون وارد شدن در اتاق در دسترس شما باشد.هیچ نقطه ای از دیوارهای اتاق از ۲ تا ۳ متر از نزدیکترین پریز فاصله نداشته باشد. علاوه بر نکات و مطالب گفته شده روشهایی برای محاسبات روشنایی وجود دارد . روش لومن با استفاده از شاخص فضا و روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای و همچنین روشنایی معابر با استفاده از ترسیم نمودارهای ایزوکاندلا. روش استفاده شده در اینجا روش لومن با استفاده از شاخص فضا می باشد که با تغییراتی اندک شرح داده می شود .و جداول مربوطه در ادامه می آید. برای روشن شدن جدول بهتر است با اصطلاحات زیر آشنا شویم.

شار نوری(شدت نور) :

مقدار کل نوری را که در تمام جهات از یک منبع نور در هر ثانیه در فضا پخش شود شدت نور گویند و آن را با O نمایش می دهندو واحد آن لومن می باشد .

شدت روشنایی:

نسبت مقدار شار نوری که بطور عمودی به سطح مورد نظر می تابد شدت روشنایی گویند وبا E نمایش می دهند و واحد آن لوکس می با شد. شدت روشنایی مربوط به هر مکان را با جداول مربوطه استخراج می کنند. طریقه محاسبه به این شکل می باشد که ضریب انعکاس سقف- دیوار - کف به ترتیب۸۰% - ۵۰% - ۳۰% که البته برای رنگ روشن می باشد.