بالن آبی

بالن آبی حیوان عظیم الجثه ایست كه هیچگاه نمیتواند در سطح زمین زندگی كند طول متوسط بالن ۹۰/۳۲ متر و وزن آن ۱۳۳ تن است . این جانوران در اقیانوس منجمده بسر میبرند و در مدت یكساعت مسافت …

بالن آبی حیوان عظیم الجثه ایست كه هیچگاه نمیتواند در سطح زمین زندگی كند طول متوسط بالن ۹۰/۳۲ متر و وزن آن ۱۳۳ تن است . این جانوران در اقیانوس منجمده بسر میبرند و در مدت یكساعت مسافت ۳۷ كیلومتر را طی میكند .در سال ۱۹۳۲ بالنی را توزین كردند كه وزنش ۵/۱۲۱ تن بود . تنها زبان این حیوان ۲۲/۳ تن وزن داشت .