بر خلاف تصور عامه مردم دلیل آبی بودن آسمان ،بازتاب نور از دریاها نیست بلکه دلیل اصلی آن اتمسفر زمین است.
همانطورکه می دانید نور سفید خورشید از رنگ های رنگین کمان با طول موج های …

بر خلاف تصور عامه مردم دلیل آبی بودن آسمان ،بازتاب نور از دریاها نیست بلکه دلیل اصلی آن اتمسفر زمین است.

همانطورکه می دانید نور سفید خورشید از رنگ های رنگین کمان با طول موج های متفاوت ترکیب شده است. طول موج نور آبی با مولکولهای اکسیژن و نیتروژن هوا( عرض ۰.۰۰۰۴ میلی متر) هم تراز است، بنابرین زمانی که نور آبی با ین مولکول ها برخورد می کند در جهات مختلف پخش می شود، چشم ما نیزاین نور آبی را که از تمام جهات به سمت پایین می آ ید دریافت می کند و بدین ترتیب آسمان آبی دیده می شود. طول موج های بزرگتر نور (قرمز و زرد) تحت تاثیر مولکولهای هوا قرار نمی گیرند و در نتیجه در هوا پخش نمی شوند.