باور كنید یا نه، قوی ترین عضله بدن انسان در ناحیه سر قرار دارد و عضله فك یا آرواره است. تعجب كردید؟ چرا تعجب؟ عضلات به خاطر استفاده دایم از آن ها قوی و ورزیده می شوند.

باور كنید یا نه، قوی ترین عضله بدن انسان در ناحیه سر قرار دارد و عضله فك یا آرواره است. تعجب كردید؟ چرا تعجب؟ عضلات به خاطر استفاده دایم از آن ها قوی و ورزیده می شوند.