آیا می‌دانید بدن انسان چند استخوان دارد؟

بدن انسان در بدو تولد ۲۵۰ عدد استخوان دارد، اما تعداد استخوان ها مثلاً در شرایط سنی شما، ۲۰۶ عدد است. لابد می پرسید بقیه استخوان ها چه شدند؟ بدن هیچ استخوانی را از دست نمی دهد، …

بدن انسان در بدو تولد ۲۵۰ عدد استخوان دارد، اما تعداد استخوان ها مثلاً در شرایط سنی شما، ۲۰۶ عدد است. لابد می پرسید بقیه استخوان ها چه شدند؟ بدن هیچ استخوانی را از دست نمی دهد، فقط برخی استخوان ها مثل استخوان های صورت به هم وصل می شوند و قطعه ای یكپارچه را تشكیل می دهند.

با رشد انسان تعداد استخوان ها كمتر می شود. به طوری كه مثلاً در سن حدود ۳۵ سال تعداد استخوان های بدن به ۲۰۰ عدد می رسد.