صبحانه‌ چه‌ بخوریم‌؟

در این‌جا می‌خواهیم‌ چند نمونه‌ ازصبحانه‌های‌ سالم‌ و انرژی‌ زا را خدمتتان‌ معرفی‌نماییم‌:
▪ یك‌ تا ۲ عدد تخم‌ مرغ‌ عسلی‌ براساس‌كالری‌ مورد نیاز بدنتان‌ همراه‌ نان‌ ترجیحا …

در این‌جا می‌خواهیم‌ چند نمونه‌ ازصبحانه‌های‌ سالم‌ و انرژی‌ زا را خدمتتان‌ معرفی‌نماییم‌:

یك‌ تا ۲ عدد تخم‌ مرغ‌ عسلی‌ براساس‌كالری‌ مورد نیاز بدنتان‌ همراه‌ نان‌ ترجیحا سبوس‌دار.

یك‌ لیوان‌ شیر كم‌ چرب‌ همراه‌ خرمامخصوصا برای‌ افرادی‌ كه‌ وقت‌ كافی‌ برای‌ تهیه‌صبحانه‌ ندارند.

املت‌ بسیار كم‌ چرب‌ همراه‌ با نان‌ ترجیحاسبوس‌ دار.

پنیر كم‌ چرب‌ كم‌ نمك‌ همراه‌ نان‌ ترجیحاسبوس‌ دار

یك‌ لیوان‌ آب‌ پرتقال‌ همراه‌ یك‌ عددتخم‌مرغ‌ عسلی‌