۲۵ آذر ـ ۱۶ دسامبر ـ قتل راسپوتین مرد مرموز روسیه

۱۶ دسامبر سال ۱۹۱۶ گریگوری راسپوتین مرد مقتدر و مرموز روسیه به دست دو تن از اشراف این كشور كه گمان برده بودند وی در جهت منافع آلمان گام بر می دارد و مسئول تلفات نیروهای روسیه …

۱۶ دسامبر سال ۱۹۱۶ گریگوری راسپوتین مرد مقتدر و مرموز روسیه به دست دو تن از اشراف این كشور كه گمان برده بودند وی در جهت منافع آلمان گام بر می دارد و مسئول تلفات نیروهای روسیه در جبهه های جنگ است كشته شد و جسدش را به رودخانه افكندند. این دو تن كه می دانستند راسپوتین علاقمند به دیدن زنان زیبا است او را به این ترتیب فریب دادند و به قتلگاه كشاندند.

راسپوتین كه یك كشیش سیبریایی بود نخست به عنوان درمان سردرد درمان ناپذیر تنها پسر تزار به كاخ او راه یافته بود و بعدا با استفاده از ضعف نفس نیكلای دوم و حمایت همسر تزار، در دربار روسیه صاحب نفود و قدرت وسیع شده بود و امور دولتی را قبضه كرده بود. روس ها به تدریج نسبت به كارهای راسپوتین دچار شک و سوء ظن شده بودند و همین بدگمانی به قتل او انجامید.