الفبای فلسفه

كتاب «الفبای فلسفه» تالیف نایجل واربرتون با ترجمه مسعود علیا در ۲۴۸ صفحه و شمارگان ۱۶۵۰ نسخه منتشر شد.
نویسنده این كتاب می كوشد به شكلی روشن و راهگشا خواننده علاقه مند را با فلسفه …

كتاب «الفبای فلسفه» تالیف نایجل واربرتون با ترجمه مسعود علیا در ۲۴۸ صفحه و شمارگان ۱۶۵۰ نسخه منتشر شد.

نویسنده این كتاب می كوشد به شكلی روشن و راهگشا خواننده علاقه مند را با فلسفه و چند و چون آن آشنا كند. او در هر فصل به یكی از حیطه های فلسفه می پردازد و مهمترین مسایل و نظریه های آن حیطه را بررسی می كند.

مساله وجود خدا یكی از سرفصل های مهم كاوش های فلسفی است و در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه مباحث فراوانی در این زمینه گردآوری شده است.

بسیاری از فلاسفه با تكیه بر مبادی فكری خویش، دلایلی در اثبات وجود خداوند اقامه كرده اند و بدین قرار مجموعه ای از دلایل گوناگون در این باره فراهم آمده است.

نویسنده كتاب حاضر كوشیده است برخی از دلایل اثبات وجود خداوند را مخصوصا در سنت فكری مغرب زمین در بوته نقد گذارد و فارغ از انكار وجود خدا بررسی عالمانه ای درباره كامیابی و ناكامیابی آنها انجام دهد.

در این كتاب پرسش هایی از این دست مطرح و بررسی می شوند؛ فلسفه چیست؟ آیا می توانید وجود خداوند را به اثبات برسانید؟ چگونه در گستره اخلاق، درست را از نادرست تشخیص می دهید؛ آیا گاهی باید از قانون سرپیچی كنید؟ آیا جهان واقعا به همان صورتی است كه تصور می كنید؟ آیا می دانید كه راه و رسم علوم چگونه است؟ آیا ذهن شما جدا از بدن شماست؟ آیا می توانید هنر را تعریف كنید؟ فلسفه نوعی فعالیت است: طریقی برای تفكر درباره انواع معینی از پرسش ها.

فلاسفه نوعا با استدلال سر و كار دارند. آنها یا استدلال هایی را از پیش خود می آورند یا استدلال های دیگران را در بوته نقد می گذارند، یا به هر دو كار دست می زنند.

در این كتاب مولف در پیشگفتار به بررسی فلسفه و تاریخ آن، اهمیت و حدود و ثغور فلسفه می پردازد. سپس كتاب كه در هفت فصل تدوین شده به موضوعاتی نظیر خدا، حسن و قبح، سیاست، جهان خارج، علم، ذهن و هنر می پردازد.