سنگ chalcedony آبی متمایل به سفید اثر مثبت بر غدهٔ‌ تیرویید دارد و تندخویی و زود رنجی را كاهش می دهد. اگر می خواهید قدرت ابراز وجودتان در زمینهٔ‌ نوشتن یا صحبت كردن بیشتر شود از این سنگ …

سنگ chalcedony آبی متمایل به سفید اثر مثبت بر غدهٔ‌ تیرویید دارد و تندخویی و زود رنجی را كاهش می دهد. اگر می خواهید قدرت ابراز وجودتان در زمینهٔ‌ نوشتن یا صحبت كردن بیشتر شود از این سنگ استفاده كنید، این سنگ بر چاكرای پنجم اثر می گذارد.