ژاك افنباخ Jacques Offenbachدر سال ۱۸۱۹ متولد شد او فرزند خوانده مذهبی در كنیسه كلنی المان بود اونام شهر كوچك افنباخ را كه در آن آلت موسیقی می ساختند رابرروی خود گذاشت.ژاك از كودكی به خوبی …

ژاك افنباخ Jacques Offenbachدر سال ۱۸۱۹ متولد شد او فرزند خوانده مذهبی در كنیسه كلنی المان بود اونام شهر كوچك افنباخ را كه در آن آلت موسیقی می ساختند رابرروی خود گذاشت.ژاك از كودكی به خوبی ویولن می نواخت.

در۱۲ سالگی به پاریس رفتودر كنسروانور آنجا به آموختن ویولونسل مشغول شد.بعد از مدتی كوتاه نوازنده ای چیره دست شد وپس از پایان كنسرواتور در اكستراپرامیك مشغول كار شد.در سال ۱۸۴۸ خود به فكر تصنیف موسیقی افتاد وبا اقتباس از زینگ شیپل(Singspil اپرای كمیك رادر الملن زینگ شیپیل می نامند)فرم اپرات رابه وجود آورد.افنباخ درسال ۱۸۵۰با اواز "فرتونیو" در معرفی این اپرا موفقیت بسیار یافت ولی شاهكار او بنام "اورفه دردوزخ" درسال۱۸۵۸ نمایش داده شد.از آثار دیگراوباید به "زندگانی پاریسی" رانام برد .افنباخ در سال ۱۸۸۰ درگذشت.

مقیسه شرافتی