گیاه سس

سس یک گیاه کاملا انگلی می باشد که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد نیاز خود را بطور کامل از گیاه میزبان می گیرد.

بذر گیاه سس به مدت بسیار طولانی در خاک می ماند و گاه تا ۱۳ سال در خاک دوام می آورد و قادر به جوانه زدن می باشد. بذر سس هنگامی که در شرایط مساعد قرار می گیرد جوانه می زند و یک ساقه زیر زمینی تولید می کند که این ساقه زیر زمینی بطور بسیار جالبی در خاک حرکت می کند تا به ریشه گیاه میزبان برسد .
نحوه حرکت سس به این صورت است که پس از اینکه تمامی محتویات بذر صرف رشد ساقه زیر زمینی شد، مواد غذایی موجود در انتهای ساقه زیر زمینی را گرفته و صرف رشد خود ساقه زیر زمینی می کند به این ترتیب از انتهای ساقه زیر زمینی کاسته و به ابتدای آن اضافه می شود و ساقه زیر زمینی رو به جلو حرکت می کند. جهت حرکت هم اتفاقی است این حرکت تا به آنجا ادامه مییابد که یا ساقه زیر زمینی به ریشه گیاه میزبان می رسد و با ترشح آنزیمهایی دیواره سلولی را شکافته و اندام مکنده خود را وارد ریشه می کند و از مواد غذایی ساخته شده توسط گیاه میزبان برای رشد و تولید مثل خود استفاده می کند و یا در این مدت به هیچ گیاهی برخورد نمی کند و مواد غذایی خود را تماما استفاده می کند و از بین می رود. ساقه سس زرد رنگ می باشد و روی طیف وسیعی از گیاهان رشد می کند و باعث از بین رفتن یا ضعیف شدن گیاه میزبان می شود .
برای مبارزه با آن هیچ گونه سم اختصاصی ندارد و هنگامی که مزرعه به آن آلوده می شود چون ابتدا بصورت لکه ای ظاهر می شود از سموم علف کش عمومی استفاده می شود که گیاه میزبان را نیز از بین می برد ولی این کار برای جلوگیری از پخش شدن آن در مزرعه ضروری می باشد . در مزارع یونجه از شعله افکن نیز برای از بین بردن گیاه استفاده می شود.