روز اول مدرسه را یك روز عادی بدانید، جوش نزنید، اولین نقش شما در دوران تحصیلات آرامش است.
به بچه‏ها امر و نهی نكنید، كار بچه‏ ها را برای آنها انجام ندهید، مگر در مواردی خاص.
اگر …

روز اول مدرسه را یك روز عادی بدانید، جوش نزنید، اولین نقش شما در دوران تحصیلات آرامش است.

به بچه‏ها امر و نهی نكنید، كار بچه‏ ها را برای آنها انجام ندهید، مگر در مواردی خاص.

اگر از شما كمك طلبیدند كمكشان می‏كنید مثلا وقتی می‏گوید: « بابا دیكته بگو» آن وقت دیكته بگویید. نمره بچه ‏ها را در دوران ابتدایی ملاك قرار ندهید. در دوران راهنمایی و دبیرستان وضعیت درسی مهم است.

به فرزندانتان درس ندهید، چون رابطه‌تان با بچه‏ها خراب می‏شود. برایشان معلم بگیرید. وقتی بچه‏ای را به مدرسه می‏فرستید باید لباسش، بدنش، قیافه ظاهری اش، دفتر و كتابش تمیز باشند. ظاهر تمیز اعتماد به نفس را افزایش می‏دهد. بچه‏ها را با اغذیه‏ای كه دوست دارند روانه مدرسه كنید.

معده بچه‏ ها كوچك است، زود سیر می‏شوند و زود هم گرسنه. وقتی به مدرسه فرزندتان می‏روید خوشرو و خاضع و مهربان بروید. رفتار متكبرانه شما با اولیای مدرسه مساوی است با تلافی روی فرزندتان.