برنجاسف

گیاهی است به ارتفاع ۳۵-۱۰ سانتی متر پوشیده از كرك های سفید متراكم یا پراكنده گاهی بی كرك افراشته یا برخاسته. برگ ها همیشه كم و بیش كركدار تا بدون كرك، خطی، شانه ای منقسم، قطعات …

گیاهی است به ارتفاع ۳۵-۱۰ سانتی متر پوشیده از كرك های سفید متراكم یا پراكنده گاهی بی كرك افراشته یا برخاسته. برگ ها همیشه كم و بیش كركدار تا بدون كرك، خطی، شانه ای منقسم، قطعات برگ همدیگر را می پوشانند و یا در طول ساقه به طور متراكم قرار گرفته اند و تقریباً همیشه به یك اندازه از سرشاخه های گلدار بخش دارویی این گیاه را تشكیل می دهند كه دارای بویی معطر، نافذ و تلخ مزه بوده گلچه ها در آن زردرنگ هستند. اردیبهشت و خرداد زمان جمع آوری گیاه است.

انتشار عمومی این گیاه در آناتولی، سوریه، عراق، ایران، تركمنستان، افغانستان و پاكستان است. در ایران در اكثر نقاط یافت می شود. این گیاه دارای آلكالوئید، فلاونوئید، اسانس فرار، ساپونین، تاتن، رزین، استرول و كربوهیدرات است. برنجاسف غالباً به عنوان داروی ضدنفخ، ضداسپاسم، ضددرد، مدر و دهانشویه مورد مصرف قرار می گیرد و در صنایع آرایشی به كار می رود.در طب گذشته برنجاسف را به عنوان ضدالتهاب، مدر و تسكین دهنده علائم سرماخوردگی توصیه كرده اند. این گیاه در بازار فرآورده دارویی ندارد. سرشاخه های گلدار این گیاه كه بخش دارویی آن محسوب می شوند حداقل واجد ۲/۰ درصد اسانس است. در مورد جنس و گونه این گیاه در بین متخصصین اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر حتی در منابع علمی قدیمی نیز مشاهده می شود.