احمد بن محمد ابوسعید سجزی

جنسیت: مردتولد و وفات: (۳۳۰ -۴۱۵) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: منجم و ریاضیدانبا ابوجعفر احمدبن محمد صفٌاری ، عضدلادولهٔ دیلمی و ابوریحان بیرونی معاصر بود. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۳۳۰ -۴۱۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: منجم و ریاضیدان
با ابوجعفر احمدبن محمد صفٌاری ، عضدلادولهٔ دیلمی و ابوریحان بیرونی معاصر بود. و با آنها ارتباط داشت. ظاهراً بیشتر ایام عمر خود را در شیراز به‌ سر برد و گاهی نیز در خراسان می‌زیست. از آثار وی: نامهٔ جوابیهٔ به ابوجعفر احمدبن محمدصفاری در باب "انقسام خط مستقیم ذی نهایهٔ بنصفین" ، "رسالهٔ فی عمل مثلث حادی الزوایا من خطین مستقیمین مختلفین" ، که برای قطیف‌بن یمن نوشت؛ "رسالهٔ خواص الشکل المجسم‌الحادث من ادارهٔ‌ القطع‌ الزاید‌ و‌المکافی"؛ رساله‌ای در حل ده مسئله که یکی از ریاضیدانان شیراز از وی پرسیده بود ، کتاب "فی مساحهٔ‌ الاُکر بالاکر"؛ "رسالهٔ فی اخراج الخطوط فی الدوایر ‌الموضوعهٔ من‌النقط المعطاهٔ"؛ "رسالهٔ فی الجواب عن‌المسائل التی سئل فی‌حلٌ‌ الاشکال‌المأخوذهٔ من‌ کتاب‌ المأخوذات الارشمیدس"؛ "الجامع‌ الشاهی" ، که آن را به‌نام عضدالدوله دیلمی نوشت ، کتاب "المدخل الی علم‌النجوم" ، به‌نام ابوجعفر احمدبن محمد صفاری؛ "تحصیل‌القوانین"؛ راجع به قوانینی که منجم در استنباط قضایای نجومی بدان نیاز دارد؛ "الجامع علی الجمل و الجوامع"؛ "احکام‌الاسعار". مجموعهٔ خطی نفیسی از کتاب‌ها و رسالات ریاضی به خط سجزی در کتابخانهٔ ملی پاریس به‌شمارهٔ ۲۴۵۷ موجود است که دارای ۲۲۰ برگ و مشتمل بر چهل و نه رساله و کتاب ریاضی از ریاضیدانان دورهٔ اسلامی است که همهٔ آنها را سنجری در بین سال‌های ۳۵۸ تا ۳۶۱ق در شیراز استنساخ کرده است. در "کشف‌الظنون" و "معجم‌المؤلفین" سال مرگ او ۴۷۷ق ذکر شده است.