میرزا محمدتقی مدرس رضوی خراسانی

جنسیت: مردنام پدر: میرزا محمدباقربن میرزا اسماعیلتولد و وفات: (۱۲۷۴ -۱۳۶۵) شمسیمحل تولد: ایران - خراسان - مشهدشهرت علمی و فرهنگی: محقق و دانشمند ، مصحح و استاد دانشگاهپدرش …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا محمدباقربن میرزا اسماعیل
تولد و وفات: (۱۲۷۴ -۱۳۶۵) شمسی
محل تولد: ایران - خراسان - مشهد
شهرت علمی و فرهنگی: محقق و دانشمند ، مصحح و استاد دانشگاه
پدرش میرزا محمدباقر ، از علماء بزرگ خراسان و مدرس اول آستان قدس رضوی بود. تحصیلات ابتدائی را در مدارس جدید زادگاهش فرا گفت. سپس به آموختن علوم قدیمه نزد اساتید آن زمان پرداخت. وی کتاب‌های "مغنی" و "مطول" تفتازانی و قسمتی از شرح "منظومه" حاج ملاهادی سبزواری را نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری آموخت. "تحریر‌اقلیدس" و "مجسطی" و کتب ریاضی قدیم و "شرح لمعه" ، در فقه و "قوانین" ، در اصول را نزد پدر خود خواند. سپس از محضر آقا بزرگ حکیم استفاده نمود. شرح "هدایهٔ‌" و "شرح اشارات" را نزد او خواند. آن‌گاه مدتی از درس خارج فقه و اصول آیت‌الله قمی و آیت‌الله آقا میرزا محمد آقازاده استفاده نمود. در ۱۲۹۸ش به تهران آمد و از محضر آقا سید محمد تنکابنی و‌آقا میرزا محمد طاهر تنکابنی بهره برد. به تکمیل تحصیلات قدیم و جدید خود در مدارس سپهسالار و‌الیانس پرداخت. او از سال ۱۳۱۰ش به معلمی مدرسهٔ سپهسالار (شهید مطهری فعلی) و تدریس در مدارس دارالفنون ، علمیه ، معرفت ، و شرافت پرداخت. بعداز ۱۳۱۷ش به معلمی و بعدها به سمت استادی دانشکدهٔ علوم معقول و منقول منصوب گردید. ویی نزدیک دو سال همکار علامهٔ دهخدا در تکمیل "لغت‌نامه" بود. از آثار وی: "احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی"؛ "تاریخ رجال حراسان" رساله‌ای در "علم و عروض"؛ تعلیقات "حدیقهٔ الحقیقهٔ"؛ تصحیح و اهتمام"اسا‌الاقتباس" خواجه نصثیرالدین طوسی؛ تصحیح "تاریخ بخارا"؛ تصحیح "دیوان" سید حسن غزنوی؛ مقدمه و تعلیقات"ترجمهٔ میران‌الحکمهٔ" خازنی؛ اهتمام در انتشار کتاب‌های : "شجرهٔ طیبه" در انساب سلسلهٔ سادات علوٌیه و رضویٌه ، "دیوان " انوری و "دیوان" سنائی غزنوی.