بیماری سیاهك سخت جو به گیاه چاودار نیز آسیب می‌رساند

بیماری سیاهك سخت‌جو كه توسط نوعی قارچ به وجود می‌آید، علاوه بر جو به چاودار و بعضی از علف‌های هرز خانواده گندمیان نیز آسیب می‌رساند.

این بیماری در سال ۱۳۲۶ برای نخستین بار در ایران گزارش شد.
این بیماری در تمام جو كاریهای ایران وجود دارد، اما خسارت آن بیش از سه درصد نیست. در این بیماری خوشه آلوده كوتولگی پیدا می‌كند و بوته آلوده نیز تا حدود هفت سانتیمتر كوتاه‌تر از بوته سالم است، از مشخصات بارز این بیماری وجود یك غشاء نازك و شفاف است كه بر روی قسمت آلوده به بیماری تا مرحله خرمن كوبی باقی می‌ماند و این غشاء نیز به رنگ سفید مایل به خاكستری یا نقره‌ای دیده می‌شود.
بهترین راه مبارزه با این بیماری، ضد عفونی بذر، قبل از كاشت است و به منظور ضد عفونی بذرها می‌توان از قارچ كش آرازن و نپتاكلر و نیتروبنزن استفاده كرد، همچنین امروزه از قارچكشهای سیستمیك نظیر كربوكسین و توپسین به نسبت دو در هزار استفاده می‌شود.