جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ حسن
تولد و وفات: (۱۲۵۴ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: فرهنگ‌نویس و نویسنده
از دوران نوجوانی به تحصیل ادبیات فارسی و صرف و …

جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ حسن
تولد و وفات: (۱۲۵۴ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: فرهنگ‌نویس و نویسنده
از دوران نوجوانی به تحصیل ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی و منطق و ریاضی و هیئت پرداخت. وی پس از تکمیل آن علوم ، نزد استادانی چون میرزای آشتیانی و آقا میرزا حسن کرمانشاهی و آقا میرزا هاشم رشتی به تحصیل علوم و فقه ، فلسفه ، کلام و عرفان مشغول شد. ضمناً در زمینهٔ تارزیخ و جغرافیا و فیزیک نیز تحقیق کرد و هر یک از علوم مزبور خصوصاً فلسفه و عرفان شرح و حواشی داشت. در ۱۳۲۲ق با کوشش فراوان انجمن علمی را تأسیس کرد که از مهم‌ترین آثار آن انجمن کتاب "لغت انجمن علمی" از عربی به فارسی ، است. وی همچنین در تأسیس کتابخانهٔ ملی نقش مهمی داشت. از طرف مردم تهران ، در دورهٔ اول و از طرف مردم تبریز دوره پنجم نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. از مهم‌ترین تألیفاتش "فرهنگ کاتوزیان" است ، مشتمل بر سی و پنح هزار لغت فارسی قدیم و جدید و عربی و ترکی و اروپائی معمول در زبان فارسی. از دیگر آثار وی:" انوار‌المشعشعین فی بیان شرافهٔ‌القلم والمقمیین" ، تاریخ قم؛ تاریخ انبیاء‌اولوالعزم"؛ "فقه در عبادات و سیاسات"؛ "تاریخ مختصر انبیاء".ّ