ـ نشانه‌ها:
۱. کودک، پک پا را بیشتر از پای دیگر حرکت می‌دهد.
۲. چین‌های ناحیه باسن و بالای باسن با یک دیگر قرینه نیستند.
۳. شیارهای دو سمت ران قرینه نیست.
۴. کودک می‌لنگد.
۵. کودک تلو …

ـ نشانه‌ها:

۱. کودک، پک پا را بیشتر از پای دیگر حرکت می‌دهد.

۲. چین‌های ناحیه باسن و بالای باسن با یک دیگر قرینه نیستند.

۳. شیارهای دو سمت ران قرینه نیست.

۴. کودک می‌لنگد.

۵. کودک تلو تلو می‌خورد.

ـ مراقبت خانگی:

ندارد. به پزشک مراجعه کنید.

ـ موارد احتیاط:

۱. اگر در رفتگی لگن، سریعاً و به‌خوبی درمان نشود، موجب معلولیت خواهد شد.

۲. مطمئن شوید که در جریان معاینات ادواری توسط پزشک، تا سن یک سالگی، لگن کودک شما دقیقاً معاینه می‌شود.

۳. اگر پاهای کودک شما از نظر اندازه، شکل، طول، موقعیت و حرکت به یک اندازه و یک شکل نیستند، پزشک را در جریان بگذارید.