عزٌالدین / زین‌الدین ،  ابومحمد حسن بن ابی طالب یوسفی آبی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )س هفتم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: فقیه امامیوی معروف به فاضل آبی و ابن‌ زینب یا ابن زبیب یا ابن ربیب و از شاگردان محقق حلٌی بوده است …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هفتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه امامی
وی معروف به فاضل آبی و ابن‌ زینب یا ابن زبیب یا ابن ربیب و از شاگردان محقق حلٌی بوده است که با استاد خود مباحثاتی داشته است و در بسیاری موارد با وی مخالفت کرده است. از آثار او "کشف الرموز" است ، در شرح "مختصر نافع" که در رمضان سال ۶۷۲ ق از کتابت آن فارغ شده است. آبه روستائی در بخش جعفرآباد ساوه است.