بیماری سفیدك داخلی كاهو با حرارت از بین می رود

قارچ عامل بیماری سفیدك داخلی اسفناج چنانچه بذر در آب ۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۲۵ دقیقه قرار داده شود، كاملا از بین می رود.

بیماری سفیدك داخلی كاهو با نام علمی Peronospora effusa در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، می تواند در ارقام حساس در ظرف مدت كوتاهی تمامی محصول را از بین ببرد.نفوذ قارچ عامل بیماری مستقیما از طریق كوتیكول انجام می شود، هوای مرطوب ۸۵ درصد درجه حرارت متوسط روزانه حدود ۸ تا ۱۸ درجه سانتیگراد برای رشد و نمو قارچ مناسب است.علائم بیماری در سطح فوقانی برگهای اسفناج لكه های رنگ پریده ای كه به تدریج زردرنگ شده و در سطح تحتانی برگ درست در مقابل لكه ها پوشش مخملی به رنگ خاكستری تیره مشاهده می شود. در اواخر فصل نیز اگر گیاهان آلوده شوند، می توانند زنده بمانند اما اگر برگها كوچك مانده و زرد شوند، بوته های اسفناج نیز كوتاه مانده و برگهای مركزی بوته زرد مایل به كرم می شوند و قدری ضخیم تر از حالت معمولی هستند.رعایت تناوب زراعی سه ساله، كشت در خاك زهكشی شده، خودداری از كشت اسفناج بهاره در مجاورت اسفناج پاییزه از راههای كنترل این بیماری است.همچنین جوشاندن بذور به مدت ۲۵ دقیقه در آب ۵۰ درجه سانتیگراد عامل بیماریزا را از بین می برد.از روشهای شیمیایی نیز استفاده از قارچ كشهای زینب و یامانب می تواند در كنترل بیماری موثر باشد، اما این قارچ كشها باید از آغاز ظهور اولین برگهای حقیقی شروع و هر ۵ روز یكبار ادامه یابد.سم متالاكسیل نیز هر ۱۴ روز یكبار می تواند در از بین بردن بیماری موثر باشد.