شیخ‌‌محمدحسین برازجانی

جنسیت: مردنام پدر: نجفعلیتولد و وفات: (۱۲۴۹ -۱۳۱۹) شمسیمحل تولد: ایران - بوشهر - برازجانشهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی معروف به مجاهد. از روحانیون به‌‌نام برازجان و بنادر …

جنسیت: مرد
نام پدر: نجفعلی
تولد و وفات: (۱۲۴۹ -۱۳۱۹) شمسی
محل تولد: ایران - بوشهر - برازجان
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
معروف به مجاهد. از روحانیون به‌‌نام برازجان و بنادر جنوب بود. در جنگ جهانی اول ، بعد از تصرف بوشهر توسط انگلیسی‌‌ها ، علیه آنها فتوای جهاد داد. و رئیس‌‌علی دلواری به‌‌ حکم او با انگلیسی‌ها جنگید تا شهید شد. وی پس از پیروزی متفقین مدتی متواری بود. شیخ‌‌محمدحسین در اواخر عمر در تهران زیست و در این شهر وفات یافت.