ادوارد ژوزف

جنسیت: مردنام پدر: مترجم‌السلطان ابراهیمتولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) شمسیمحل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاهشهرت علمی و فرهنگی: مترجم و نویسندهدر مدرسهٔ آلیانس تحصیلات متوسطه …

جنسیت: مرد
نام پدر: مترجم‌السلطان ابراهیم
تولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
شهرت علمی و فرهنگی: مترجم و نویسنده
در مدرسهٔ آلیانس تحصیلات متوسطه را به پایان رسانید. پس از آن به تهران آمد و به تکمیل زبان فرانسه و انگلیسی و مطالعهٔ فلسفه عمومی و ادبیات فارسی پرداخت. وی متخصص در امور مالی و بانکی است. پس از خدمت در بانک عثمانی و ملی و کشاورزی در سال ۱۳۲۱ش به سمت مشاور مالی وزارت پیشه و هنر منصوب شد. در سال ۱۳۲۵ش برای امور تجاری به اروپا رفت. بعدها ریاست هیئت مدیره عامل شرکت سهامی بیمه ملی را به عهده گرفت. از آثار وی: "بابا گوریو" ، ترجمه؛ "زن سی‌ساله" ، ترجمه؛ "نخجیران" ، داستان دفتر اول مثنوی.