حسین توفیق

جنسیت: مردنام پدر: نجفقلیتولد و وفات: (۱۲۵۸ -۱۳۱۸) شمسیمحل تولد: ایران - تهران - تهرانشهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و شاعراز همان ابتدا طبع و ذوق شعری داشت. وی نیمی از …

جنسیت: مرد
نام پدر: نجفقلی
تولد و وفات: (۱۲۵۸ -۱۳۱۸) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و شاعر
از همان ابتدا طبع و ذوق شعری داشت. وی نیمی از عمر خود را صرف ترویج معارف و توسعۀ ادبیات کرد. توفیق شاعری نکته‌سنج و روزنامه‌نگاری حساس بود. در روزنامۀ فکاهی "گل زرد" و سایر هفته‌نامه‌های آن‌زمان مقالاتی می‌نوشت و مدتی نیز سردبیر روزنامۀ "گل زرد" بود. از سال ۱۳۰۱ش روزنامۀ "توفیق" را ، که نشریه‌ای ادبی فکاهی بود ، منتشر ساخت. وی در تهییج و تقویت قریحۀ نو شاعران تأثیر زیادی داشت. پس از فوت توفیق ، فرزند او محمدعلی ، روزنامۀ توفیق را منتشر می‌کرد.