نورالهدی منگنه

جنسیت: زننام پدر: میرزا علی مشیر دفترتولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) قمریمحل تولد: ایران - تهران - تهرانشهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعرپس از تحصیلات قدیمه ، در رشتهٔ روانشناسی کودک …

جنسیت: زن
نام پدر: میرزا علی مشیر دفتر
تولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) قمری
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
پس از تحصیلات قدیمه ، در رشتهٔ روانشناسی کودک در دانشگاه بیروت ادامهٔ تحصیل داد. بانو نورالهدی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و عربی آشنا بود. وی در شهریور ۱۳۳۴ق مجلهٔ "بی‌بی" را تأسیس و منتشر کرد. او در پایه‌گذاری جمعیت نسوان وطن‌خواه عضو مؤثر بود و همچنین با کانون بانوان همکاری داشت. از آثار وی: "دوست شما"؛ "ره‌آموز خانواده" ، در تربیت اطفال؛ "ناقوس" ، در اخلاق و روش خانواده ، شعر؛ "تگرگ" ، شعر؛ "گلگشت".