جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۶۸ -۱۳۲۶) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در آغاز مشروطیت به همراه دائی خود ملک‌المتکلمین در صف آزادی خواهان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۶۸ -۱۳۲۶) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در آغاز مشروطیت به همراه دائی خود ملک‌المتکلمین در صف آزادی خواهان بود. در سال ۱۲۹۴ش روزنامهٔ "راه نجات" را در اصفهان منتشر کرد. وی در سال ۱۳۱۴ش به مناسبت نوشتن مقاله‌ای به زندان افتاد و روزنامه‌اش توقیف شد. راه نجات پس از شهریور ۱۳۲۰ش مجدداً به انتشار روزنامه‌اش پرداخت. وی کتابی به نام "راه نجات" در ترویج آئین اسلام و مبادی آزادی تألیف کرد که اجازۀ چاپ نیافت. راه نجات در اصفهان فوت کرد و در گورستان تخت فولاد دفن شد.