جنسیت: مرد
نام پدر: حیدر علی
تولد و وفات: ( ... - ح ۹۹۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به نقاش شاهی. از ولایت تربت و خواهرزاده و شاگرد استاد بهزاد بود. …

جنسیت: مرد
نام پدر: حیدر علی
تولد و وفات: ( ... - ح ۹۹۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به نقاش شاهی. از ولایت تربت و خواهرزاده و شاگرد استاد بهزاد بود. وی در تصویر سازی و چهره‌پردازی ماهر و در ارائهٔ جانوران و گرفت و گیر آنها ، صورت‌‌گری استاد بود و در تذهیب و تشعیر مقام شایسته‌ای داشت.هنر رنگ روغنی این هنرمند ، بیشتر بر روی جلدها و قلمداد‌ها بوده است و در قطاعی نیز دست داشته است. مظفرعلی در کتاب خط نستعلیق مهارت داشت و از شیوهٔ سلطان‌‌علی مشهدی پیروی می‌نمود و در شعر نیز غزل‌‌سرائی ماهر بود. وی نزد شاه‌طهماسب معزز و محترم می‌زیست و اکثر تصاویر عمارت دولت‌‌خانه و چهل ستون این پادشاه از آثار اوست. مرگ مظفر علی در قزوین اتفاق افتاده و در مزار شاهزاده‌حسین دفن شده است. از آثار نقاشی وی: تصویر بهرام گور در شکارگاه که با یک تیر ، پای آهویی را به گوشش دوخته و حیوان را از حرکت بازداشته است ، با رقم: "عمل استاد مظفر علی"؛ تصویر نجات یوسف از چاه بدون رقم؛ تصویر دیدار مجنون از لیلی که در زیر یک چادر رنگین بزرگان قوم نشسته‌اند و با مجنون صحبت می‌کنند و لیلی با ندیمهٔ‌اش در بیرون چادر ایستاده است ، بدون رقم؛ تصویر رستم زال در نخجیرگاه ، بدون رقم. از آثار خطی وی: دوقطعه از مرقع امیرغیب‌بیگ ، به قلم سه دانگ و دو دانگ خوش ، با رقم: "الفقیر مظفر علی" و "فقیر مظفر علی"؛ یک نسخه"گلستان" و "بوستان" سعدی ، با رقم:"کاتب‌السلطانی مظفر علی" و تاریخ ۹۷۵ق.