جنسیت: مرد
تخلص: خلیل
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۳۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
میر خلیل‌الله برادرزادۀ محمدحسین باخرزی و شاگرد سیداحمد مشهدی بود. شعر …

جنسیت: مرد
تخلص: خلیل
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۳۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
میر خلیل‌الله برادرزادۀ محمدحسین باخرزی و شاگرد سیداحمد مشهدی بود. شعر می‌سرود و در خط نستعلیق از عموی خود برتری داشت و هنگامی‌که شاه‌طهماسب صفوی به ‌مشهد آمد ، از وی سرمشق گرفت و در مراجعت شاه به‌عراق ، در ملازمت او به ‌قزوین رفت. بعدها سفری به ‌کاشان کرد و از آنجا به‌ هندوستان رفت و در دکن اعتباری تمام یافت و ملقب به پادشاه قلم و ممدوح شعرا شد. از معاصران وی ظهوری ترشیزی (وف ۱۰۲۵ق) بود که او را به ‌خوشنویسی مدایح بسیار کرده است. متأخرین تذکره‌نویسان میرخلیل‌الله راشاگرد محمودبن اسحاق شهابی واز مردم هرات دانسته و به‌او لقب قلندر نیز داده‌اند. از آثار وی:چندین قطعه به‌قلم دودانگ خوش ، با رقم‌های: "مشّقه‌العبد خلیل‌الله"؛ "فقیرالمذنب خلیل‌الله"؛ "خلیل‌الله" و "کتبه خلیل‌الله‌الحسینی"؛ صفحۀ اول از "گلستان" سعدی ، به‌قلم کتابت جلی عالی ، با رقم:"کتبه‌الفقیر خلیل‌الله غفر ذنوبه".