با هرس بهاره، آفت پسیل را در باغ‌های زیتون كنترل كنید

با قطع شاخه‌های آلوده به تخم‌های آفت پسیل در فصل بهار، خسارت ناشی از این آفت در باغ‌های زیتون كاهش پیدا می‌كند.

براساس تحقیقات انجام شده نقش هرس در كنترل پسیل زیتون و اثرات این دو عامل در سال‌آوری درختان زیتون مورد بررسی قرار گرفت.
آفت پسیل زیتون و پدیده سال‌آوری دو عامل مهم و اساسی كاهنده محصول در باغ‌های زیتون شهرستان طارم واقع در شمال استان زنجان محسوب می‌شوند. پوره‌های مكنده این آفت باعث كاهش گل‌آذین‌ها و كاهش گرده افشانی گل‌ها شده و نه تنها سبب كاهش تشكیل میوه می‌شوند بلكه باعث ریزش میوه‌های جوان نیز می‌شود.
به منظور دستیابی به یك روش مناسب جهت كنترل آفت و همچنین بررسی تأثیر آن بر مسئله سال‌آوری آزمایشی در قالب طرح بلوك‌های كامل تصادفی در سه تكرار در باغ شهید مطهری شهرستان طارم انجام شد. بررسی‌ها نشان داد كه در تیمار هرس بهاره در مقایسه با هرس پاییزه و شاهد به شكل‌ معنی‌داری آلودگی گل‌آذین‌ها به ترشحات آفت كاهش یافت و از آنجائیكه، انجام هرس باعث بالا رفتن میزان تهویه و نور‌دهی شاخه می‌شود، این امر باعث بالا رفتن میزان تهویه نوردهی شاخه‌ها در نتیجه باعث به هم خوردن تعادل طبیعی جمعیت آفت‌ بر روی درخت می‌شود. همچنین قطع شاخه‌های آلوده با كاهش جمعیت آفت در فصل بهار به باغداران توصیه شده است. هر چند دو فاكتور هرس و پسیل باعث كاهش میزان سال‌آوری می‌شوند، اما این عامل از نظر آماری معنی‌دار نیست و میزان درصد روغن در گوشت میوه نیز افزایش پیدا می‌‌كند.