جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا حسینعلی
تخلص: صفا
تولد و وفات: (۱۲۲۱ -۱۲۹۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
معروف به حسن خلق. وی برادر کوچک میرزا محمد جعفر …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا حسینعلی
تخلص: صفا
تولد و وفات: (۱۲۲۱ -۱۲۹۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
معروف به حسن خلق. وی برادر کوچک میرزا محمد جعفر ملقب به حکیم الهی است. این سلسله پیوسته در ایران به فضل و کمال و جاه و جلال معروف و پدران ایشان نزد سلاطین افشاریه و قاجاریه به عزت موصوف بوده‌اند. میرزا علی محمد در آغاز جوانی به تحصیل کمالات کوشش‌‌‌ها کرد و رنج‌‌‌ها برد تا مجمع هنر و مخزن کمال شد. او مدت‌‌‌ها در تهران و کرمان به سر برد و اکتساب کمالات کرد و به طریقه شیخ احمد احسایی مایل بود. صفا را در خط نستعلیق ستوده‌اند ، ‌ در حالی‌‌‌که خط شکسته و تحریر او نیز دست کم از نستعلیق ندارد. صفا در تهران در گذشت و در جوار مزار حربن یزید ریاحی در عتبات به خاک سپرده شد. از آثار وی: «دیوان» شعر؛ «نصایح الامین»؛ یک نسخه از «وجیزه» حاج میرزا آقاسی ، ‌ به قلم کتابت خوش ، با رقم: «کتبه العبد... علی محمدبن حسین علی اللواسانی النظامی... سنه ۱۲۶۱»؛ یک نسخه «نصایح» سعدی ، ‌ به قلم کتابت خوش ، ‌ با رقم: «از روی خط استاد بابا شاه اصفهانی... علی محمد اللواسانی... ۱۲۷۶»؛ یک حکایت ، ‌ به قلم کتابت خوش ، ‌ با رقم: «از جلد اول و صاف نقل شد... علی محمد اللواسانی غفر ذنوبه ۱۲۵۰»؛ یک نسخه از «شرح شمسیه» ، به قلم کتابت جلی خوش ، ‌ با رقم: «تمت... سنه ۱۲۶۴ ، ... انا العبد علی محمد اللواسانی غفر له ولوالدیه». دیگر آثار خطی وی در «احوال و آثار خوشنویسان» ذکر شده است.