جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به امام الخاطبین. وی معاصر شاه‌عباس اول ، شاه‌صفی ، شاه‌عباس‌ دوم و شاه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به امام الخاطبین. وی معاصر شاه‌عباس اول ، شاه‌صفی ، شاه‌عباس‌ دوم و شاه سلیمان بود و نه تنها خط ثلث را به درجهٔ عالی استادانه

می‌نوشته ، بلکه در نوشتن نسخ و نستعلیق هم مهارت داشته و با خطاطان مشهور دیگر مثل علی‌رضا ، میرعماد ، عبدالباقی و محمد صالح معاصر بوده است. از آثار وی: کتیبهٔ گلوی ایوان شرقی مدرسهٔ چهارباغ ، به خط ثلث رقاع خوش ، با رقم: کتبهٔ محمدرضا ۱۱۱۹"؛ کتیبهٔ سر در ورودی امامزاده دیباج در اصفهان ، به خط ثلث کتیبهٔ سه‌دانگ عالی ، با رقم: "کتبهٔ محمدرضا الامامی"؛ کتیبهٔ محمدرضا شاه‌عباس ثانی در قم ، در جوار مزار حضرت معصومه روی مرمر ، به خط ثلث چهاردانگ کتیبه خوش ، با رقم: "کتبه محمدرضا الامامی ۱۰۵۱". و سه اثر رقم‌دار دیگر که در کتاب "احوال و آثار خوشنویسان" به آنها اشاره شده است.