قندهای مصنوعی چیستند؟

قندهای مصنوعی مواد شیمیایی هستند كه دارای مزه قند ولی، بدون كالری هستند. این قندها در افرادی كه مایل به كاهش وزن و یا مبتلا به دیابت هستند استفاده می‏شوند. چهار نوع از معروف‏ترین …

قندهای مصنوعی مواد شیمیایی هستند كه دارای مزه قند ولی، بدون كالری هستند. این قندها در افرادی كه مایل به كاهش وزن و یا مبتلا به دیابت هستند استفاده می‏شوند. چهار نوع از معروف‏ترین این قندها عبارتند از:

ساخارین: ۲۰۰تا ۷۰۰برابر شیرین‏تر از شكر است. در سلامت آن شك وجود دارد؛ زیرا، در حیوانات آزمایشگاهی تومور مثانه ایجاد كرده است.

سایكلمیت ( ۳۰ :)Cyclamateتا ۶۰برابر قند معمولی شیرین است. در این قند نیز تردید ایجاد تومور مثانه وجود دارد.

اسپارتام: برابر قند شیرین است. اسپارتام معمولا در نوشابه‏های رژیمی به كار می‏رود.

آسسولفام :)Acesul famek(Kشیرینی این قند ۱۵۰تا ۲۰۰برابر قند معمولی است. بافت شیمیایی آن مشابه ساخارین است.