جنسیت: مرد
نام پدر: شمس‌الدین محمد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
وی از اساتید معروف خط نسخ و ثلث در زمان شاه‌سلطان حسین صفوی بود …

جنسیت: مرد
نام پدر: شمس‌الدین محمد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
وی از اساتید معروف خط نسخ و ثلث در زمان شاه‌سلطان حسین صفوی بود که شهرت و تسلطش در نسخ و ثلث مثل شهرت میر در نستعلیق و درویش در شکسته و خواجه اختیار‌الدین منشی در تعلیق است و در اصطلاح خوشنویسان هر کجا میرزای مطلق می‌گویند همومراد است. ظهور میرزای نیریزی در شیوهٔ نسخ و ثلث تحٌول و نهضتی جدید به‌وجود آورد که دنباله‌اش تا قرن چهارده هجری امتداد داشت. از خصوصیات میرزای نیریزی در شیوهٔ نسخ و ثلث این بود که مثل یاقوت مستعصمی شاگردان فراوانی تربیت کرد و به خواص شاگردانش اجازه داد که به‌جای خود او امضاء کند. بدین سبب خطوط اصلی میرزای نیریزی مثل یاقوت کمیاب و پربها است. وی در خط نسخ شاگرد ابراهیم قمی است. به شیوهٔ ثلث علاء‌الدین تبریزی هم نظر داشت و از روی خطوط او مشق

می‌کرد. وی از طرف پادشاه به ارجاع کتابت نسخ و ثلث اختصاص داشت و به همین سبب گاهی در امضاء خود کلمهٔ سلطانی را به‌کار می‌برد. وی سفرهای بسیاری به محض زیارت به عتبات و عالیات کرد و از یادگارهای این مسافرت قطعه‌ای است در مدیح حضرت رسول که به آب زر روی کاغذ خان بالغ به خط نسخ به هنگام زیارت مدینه نوشته است. ابتدای ورودش به اصفهان مصادف با سنهٔ ۱۱۰۰ق اواخر سلطنت شاه سلیمان و عمدهٔ شهرت و جاه و غزتش در عهد شاه‌سلطان حسین بوده و فتنه افاغنه را درک کرده است ، اما معلوم نیست چگونه از این مهلکه جان به‌در برده است. از مکتوباتی که به خط او دیده شد نودونه جلد قرآن است و هفتادوهفت صحیفه و بسیاری از ادعیه و مرقعات دیگر است. از آثار او: قرآن رحلی ، دو صفحهٔ اول متن و حاشیه مذهٌب و نسخ کتابت عالی ، بارقم: "…احمد‌النیریزی…سنهٔ سبع و عشرین و مائـهٔ بعد الالف ۱۱۲۷"؛ قرآن وزیری جلد روغنی ممتاز ، دو صفحهٔ افتتاح متن و حاشیه مذهٌب عالی و نسخ کتابت خوش ، بار قم: "قد تشرفت بکتابهٔ هذا‌القرآن المجید فی شهر ربیع الثانی سنه احدی و اربعین و مائهٔ بعد‌الالف و انا‌العبد‌الاقل احمد‌النیریزی فی ۱۱۴۱"؛ "دعای کمیل" جانمازی ، جلد روغنی سرلوح مرصع نسخ کتابت عالی ، بار قم: "کتبه…احمد ‌النیریزی ‌السلطانی باصفهان…سنهٔ سبع و مائهٔ بعد‌الالف ۱۱۰۷"؛ "صحیفهٔ" سجادیه وزیری ، جلد ساغری ضربی مذهٌب ، دو صفحهٔ اول متن و حاشیه مذهٌب مرصع و نسخ کتابت عالی ، بار قم: "تمت‌الصحیفهٔ‌الکاملهٔ […] اقل عبادالله احمد نیریزی فی سنهٔ ۱۰۹۶"؛ صدوشش اثر دیگر وی در "احوال و آثار خوشنویسان" ذکر شده است.