دستگاه گوارش به صورت یك تونل بلند از دهان شروع شده و با گذشتن از حلق، معده و روده‏های كوچك و بزرگ به مقعد ختم می‏شود. بین راه با كمك اعضای دیگر مثل كبد، لوزالمعده و كیسه صفرا، غذا …

دستگاه گوارش به صورت یك تونل بلند از دهان شروع شده و با گذشتن از حلق، معده و روده‏های كوچك و بزرگ به مقعد ختم می‏شود. بین راه با كمك اعضای دیگر مثل كبد، لوزالمعده و كیسه صفرا، غذا به صورت اجزای كوچك‏تر برای هضم و جذب و آماده شدن برای انرژی و ساخت بافت‏های بدن تجزیه می‏شود.

عمل هضم به دو صورت مكانیكی و هضم شیمیایی است. هضم مكانیكی در دهان و معده انجام می‏شود و هدف آن خرد ردن غذا به اجزای كوچك‏تر است. هضم شیمیایی در مكان‏هایی از دستگاه گوارش انجام می‏شود كه به وسیله‏ی آنزیم‏ها و دیگر مواد مثل اسید معده و صفرا بر غذا تأثیر می‏گذارد و مواد مغذی غذا را برای استفاده آزاد می‏كنند.