جنسیت: مرد
نام پدر: محمدتقی اصفهانی
تخلص: اشرف‌الکتاب
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۰) قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
از جمله استادان خوشنویس خط نسخ است که در دربار …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدتقی اصفهانی
تخلص: اشرف‌الکتاب
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۰) قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
از جمله استادان خوشنویس خط نسخ است که در دربار در خدمت ناصرالدین شاه به سر می‌برده و از طرف این پادشاه (به اشرف‌الکتاب ملقب گردیده است. او در خط نوآموز مکتب استاد محمود اصفهانی بود وزیر نوشتجات و قطعات خطوط خویش ̎سلطانی̎ رقم می‌نموده است آن مرحوم آثار گرانبهائی از خود به یادگار گذاشته و عاقبت پس از عمری طولانی، گویا در سن صدسالگی به سال ۱۳۰۰ قمری چهره از جهان بنهفت و در اصفهان به خاک مدفون گشت.

سرگشته شاعر درباره او گوید:

به پیش خط خوش‌نغز اشرف‌الکتاب ز خط سبز نکویان همه دهان بستند