قاضی هجیم هجیم آملی طبرستانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: ایران - مازندران - آمل
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و ادیب
در عصر سلجوقیان می‌زیست. مؤلف "فرهنگ سخنوران" وی را از شعرای عهد سامانیان می‌داند. او در ادبیات عربی و فارسی مهارت داشت و شاعری چیره‌دست و خوش‌بیان بود. در امل از دنیا رفت در همان جا به خاک سپرده شد. او به پیروی از دقیقی در یکی از قصایدش ، قصیده‌ای با لغات فارسی و عربی و طبری سروده که حدود هشتاد بیت است. از آثارش: "دیوان" شعر.