جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۶/۱۰۲۴/۱۰۲۵) قمری
محل تولد: ایران - اردبیل - اردبیل
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در شیراز نشو نما یافت. سپس به اصفهان رفت و بعد از آن به هندوستان سفر نمود …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۶/۱۰۲۴/۱۰۲۵) قمری
محل تولد: ایران - اردبیل - اردبیل
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در شیراز نشو نما یافت. سپس به اصفهان رفت و بعد از آن به هندوستان سفر نمود و در تته ملازم رستم میرزای صفوی ، حاکم آن دیار شد. وی معاصر مرشد بروجردی بود و با هم بسیار دوست و نزدیک بودند. به آوردهٔ "تاریخ ادبیات در ایران" محوی اردبیلی با محوی همدانی معاصر بودند و نباید آن دو را با هم اشتباه کرد. وی عاقبت در برهان‌پور درگذشت. صاحب تذکرهٔ "میخانه" او را در ۱۰۲۴ق در هندوستان دیده است و اگر این قول را بپذیریم تاریخ فوت ۱۰۱۶ق که در بعضی از تذکره‌ها نقل شده است ، درست درنمی‌‌‌آید. "فرهنگ سخنوران" نام صاحب عنوان را عبدالواسع نیز ذکر کرده است. از آثارش: "دیوان" شعر.